Ienākt
Atgriešana

Preču garantija un atgriešana

SIA “WEST INVEST” garantē preces kvalitāti 12 mēnešu laikā no dienas, kad prece ir izsniegta klientam. Garantija attiecas uz preces ražošanas defektiem.

Atteikuma tiesības precei, kas nopirkta interneta veikalā SIA „WEST INVEST”:
14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas Jums ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma (atcelt pasūtījumu), veicot preces atgriešanu. Lai realizētu atteikuma tiesības, Jums vajag nosūtīt Pārdevējam par to atteikuma vēstuli (atteikuma tiesību veidlapa pieejama šeit) pēc adreses Višķu iela 21S - k4, Daugavpils, Latvija, LV-5410, telefona Nr. +371 28 36 88 51, vai e-pasta adrese info@fressia.lv, par lēmumu atteikties no šī līguma.

Atteikuma iesnieguma nosūtīšana 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas izbeidz līgumu un atbrīvo Jūs no jebkādām līgumsaistībām, izņemot no izmaksām, kas saistītas ar preces atgriešanu.

Jums ir pienākums 14 dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod mums SIA “WEST INVEST”  veikalā pēc adreses Višķu iela 21S - k4, Daugavpils, Latvija, LV-5410, darba dienās no pl. 9.00-17.00., līdzi ņemot preci, čeku un pārējo dokumentāciju, kas tika saņemta veicot pirkumu, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 7 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma.

SIA “WEST INVEST” 14 dienu laikā no atgrieztas preces saņemšanas dienas atmaksā to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim.

SIA “WEST INVEST” ir tiesīga neatmaksāt naudu par preci, kamēr tā nav atgriezta.

Izmantojot tiesības atteikties no preces, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu, kā arī par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja tā ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Pretējā gadījumā SIA “WEST INVEST” patur tiesības preci nepieņemt atpakaļ.

Lūdzam saglabāt oriģinālo preces iepakojumu, lai izvairītos no preces bojājumiem atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā. SIA “WEST INVEST” ir tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt atpakaļ preci gadījumā, ja prece ir izgatavota speciāli klientam pēc speciāla pasūtījuma.

UZMANĪBU! SIA “WEST INVEST” nenes atbildību:
- par preces bojājumiem, kas radušies Jūsu vainas vai neuzmanības dēļ;
- par bojājumiem, kas radušies, izmantojot preci mērķiem, kam tā nav paredzēta;
- ja prece ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta, ir samazinājusies preces vērtība;
- ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

Atteikums no preces vai garantijas gadījums tiks izskatīts tikai, ja Jums ir pavadzīme vai čeks.
Sīkāku informāciju par patērētāju tiesībām un kārtību, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu spiežot sekojošu saiti: http://www.ptac.gov.lv/